Logo

Auteursrechtclaims

We hebben veel respect voor en tonen eerbied voor de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we verwachten dat onze gebruikers hetzelfde niveau van respect zullen tonen. Het is ten strengste verboden om het auteursrecht, het handelsmerk of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook te schenden tijdens het gebruik van onze website of dienst. Wij behouden ons het recht voor om alle inhoud die inbreuk maakt op deze rechten te verwijderen en kunnen uw gebruik van het platform stopzetten als u dit beleid schendt.

Als onderdeel van onze inspanningen om terugkerende inbreuken te voorkomen, hebben we een beleid geïmplementeerd dat bepaalt dat van elke gebruiker die binnen zes maanden drie geldige klachten over de inhoud ontvangt, de toegang tot de website wordt beëindigd. Dit beleid is opgesteld om de rechten van inhoudseigenaren te beschermen en herhaalde schendingen te ontmoedigen.

– Hoewel we niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, voldoen we vrijwillig aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website, kunt u, overeenkomstig Titel 17, Sectie 512(c)(2) van de United States Code, contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

– Meldingen die volgens de wet irrelevant of ineffectief worden geacht, zullen bij ons geen reactie of vervolgactie uitlokken. Om een ​​kennisgeving van beweerde inbreuk als effectief te beschouwen, moet het een schriftelijke mededeling zijn die aan onze agent is gericht en de volgende informatie in een grotendeels vergelijkbare vorm bevat:

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld een URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe; Voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken die kunnen worden gerapporteerd zijn onder meer boeken, muziek, films, foto’s, software en andere creatieve werken die worden beschermd door de auteursrechtwetgeving.

Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan, of, voor zoekresultaten, identificatie van de referentie of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal op de website of op internet kunnen lokaliseren;

Informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres;

Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door u, uw agent of de wet;

Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en dat u op straffe van meineed de eigenaar bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden van het werk waarop inbreuk wordt gemaakt; En

Een fysieke of elektronische handtekening van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger.

– Als uw Gebruikersinzending of een zoekresultaat op uw website wordt verwijderd op grond van een melding van een beweerde inbreuk op het auteursrecht, kunt u ons een tegenmelding sturen. Dit moet een schriftelijke mededeling zijn aan onze hierboven genoemde agent en naar tevredenheid van ons omvattende: in essentie het volgende:

Uw fysieke of elektronische handtekening;

De identificatie van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, samen met de locatie waar het materiaal zich oorspronkelijk bevond voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt, is vereist;

Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;

Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de rechtbanken op het door u opgegeven adres, Anguilla en de locatie(s) waar de vermeende auteursrechteigenaar zich bevindt; En

Een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de vermeende auteursrechteigenaar of zijn vertegenwoordiger accepteert.

Logo
Alle rechten voorbehouden © itkool.nl