Logo

Gebruiksvoorwaarden

Voordat u een van de onderstaande websites gebruikt, inclusief itkool.com, is het absoluut noodzakelijk dat u de volgende gebruiksvoorwaarden grondig doorneemt:

Dit document dient ter afbakening van de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de dienstverlening door itkool.com (“wij” of “ons”) via haar websites (gezamenlijk de “Website”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons vormen. De termen “u” of “uw” zoals gebruikt in dit document verwijzen naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw of hun apparaten.

Als u deze Voorwaarden niet accepteert, verlaat u de Website en gebruikt u deze niet meer. Door de Website te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt.

Geschiktheid
Om de Website te kunnen gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat u de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt, tenzij de meerderjarigheid in uw rechtsgebied achttien (18) jaar overschrijdt. In dat geval moet u de meerderjarigheidsleeftijd hebben bereikt in uw jurisdictie. Het gebruik van de Website is ten strengste verboden in gebieden waar dit bij wet verboden is.
Uw aanvaarding van deze Voorwaarden is afhankelijk van onze verstrekking van de Gebruiksvergunning, zoals beschreven in Sectie 2 hierin. U erkent en stemt er hierbij mee in dat deze tegenprestatie voldoende is en dat u deze heeft ontvangen.
Verlening van gebruik
Wij bieden u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, samen met alle beschikbare inhoud (de “Inhoud”), onderworpen aan de beperkingen van de Website, op uw computer of mobiel apparaat, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Uw toegang tot en gebruik van de Website zijn uitsluitend beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
Deze subsidie ​​kan door ons naar eigen goeddunken worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht: (i) uw account verwijderen of deactiveren, (ii) uw e-mail- en/of IP-adressen blokkeren, of anderszins uw gebruik en mogelijkheid om de Website te gebruiken beëindigen, en/of (iii) uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd) verwijderen en/of verwijderen. U stemt ermee in de Website na beëindiging niet te gebruiken of te proberen te gebruiken. De toekenning van uw recht om de Website te gebruiken eindigt bij beëindiging, maar alle andere delen van deze Voorwaarden blijven van kracht. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksvergunning.
Intellectueel eigendom
De inhoud op de website, met uitzondering van inzendingen van gebruikers en inhoud van derden (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, dienstmerken, en de daarin opgenomen logo’s (gezamenlijk “eigen materiaal” genoemd) zijn het exclusieve eigendom van en/of in licentie gegeven aan ons. Alle eigendomsmaterialen worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en/of andere rechten onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, inclusief binnenlandse wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. Wij behouden alle rechten op onze bedrijfseigen materialen.
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, is het u verboden de inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, er afgeleide werken van te maken of op enige andere wijze te exploiteren.
Gebruikersinzendingen
Als gebruiker van de Website draagt ​​u de volledige verantwoordelijkheid voor al het materiaal dat u uploadt, verzendt, verzendt, maakt, wijzigt of anderszins beschikbaar stelt via de Website, inclusief geluidsbestanden die u maakt, wijzigt, verzendt of downloadt via de Website. Website (gezamenlijk “Gebruikersinzendingen” genoemd). Het is belangrijk op te merken dat gebruikersinzendingen niet altijd worden ingetrokken. U erkent dat persoonlijke informatie die in Gebruikersinzendingen wordt bekendgemaakt, u persoonlijk identificeerbaar kan maken, en wij kunnen de vertrouwelijkheid van Gebruikersinzendingen niet garanderen.
U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinzendingen en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het uploaden, indienen, wijzigen, verzenden, creëren of anderszins beschikbaar stellen van de Gebruikersinzendingen. U bevestigt, verklaart en garandeert dat al uw Gebruikersinzendingen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, geen inbreuk maken op rechten van derden en geen lasterlijke, obscene of anderszins aanstootgevende inhoud bevatten.
U bezit of beschikt over de noodzakelijke licenties, machtigingen, rechten of toestemmingen om alle handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten in en op Gebruikersinzendingen te gebruiken en machtigt ons om deze te gebruiken voor elk gebruik dat door de Website en deze Voorwaarden wordt beoogd;
U zult geen materiaal plaatsen dat seksueel expliciete handelingen weergeeft, of iemand anders dit laten doen; En
U hebt schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in de Gebruikersinzending om de naam en/of beeltenis van elke identificeerbare persoon te gebruiken om het gebruik van de Gebruikersinzending mogelijk te maken voor elk denkbaar gebruik door de Websites en deze Voorwaarden.
U gaat er verder mee akkoord dat u geen materiaal zult uploaden, indienen, creëren, verzenden, wijzigen of anderszins beschikbaar zult stellen dat:
Is auteursrechtelijk beschermd, beschermd door wetten op handelsgeheimen of handelsmerken, of anderszins onderworpen aan eigendomsrechten van derden, inclusief privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of expliciete toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar om het materiaal in te dienen en te verlenen ons alle hierin verleende licentierechten;
Is obsceen, vulgair, illegaal, onwettig, lasterlijk, frauduleus, lasterlijk, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend, opruiend of anderszins ongepast zoals door ons naar eigen goeddunken besloten ;
Illegale activiteiten afbeeldt, fysieke schade of letsel aan een groep of individu promoot of afbeeldt, of elke vorm van wreedheid jegens dieren promoot of afbeeldt;
zich voordoet als een persoon of entiteit of u anderszins op enigerlei wijze verkeerd voorstelt, inclusief het creëren van een valse identiteit;
Een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies zou geven voor een strafbaar feit, een schending van de rechten van een partij, of dat anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, provinciale, nationale of internationale wet zou schenden; of
Het gaat om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotie, ‘spam’ of enige andere vorm van uitnodiging.
We claimen geen eigendom of controle over gebruikersinzendingen of inhoud van derden. U of een externe licentiegever, indien van toepassing, behoudt alle auteursrechten op Gebruikersinzendingen en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten, indien van toepassing. U verleent ons onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-opzegbare, sublicentieerbare licentie voor het reproduceren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, distribueren, aanpassen, wijzigen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken van en anderszins Gebruikersinzendingen exploiteren voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elk doel dat door de Website en deze Voorwaarden wordt beoogd. U doet ook onherroepelijk afstand van claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot Gebruikersinzendingen, en zorgt ervoor dat er afstand van wordt gedaan jegens ons en al onze gebruikers.
U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten aan Gebruikersinzendingen te verlenen. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van de Gebruikersinzendingen, dat u het recht hebt om de Gebruikersinzendingen te uploaden, te wijzigen, te openen, te verzenden, te creëren of anderszins beschikbaar te stellen op de Website, en dat het uploaden van de Gebruikersinzendingen geen gevolgen heeft voor de gebruikersinzendingen. inbreuk maken op de rechten van een andere partij of op uw contractuele verplichtingen jegens andere partijen.
U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren een Gebruikersinzending om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving te publiceren, te verwijderen of de toegang tot een Gebruikersinzending te blokkeren.
Zonder de andere vrijwaringsbepalingen hierin te beperken, stemt u ermee in ons te verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons wordt ingesteld of aangespannen door een derde partij en beweert dat uw Gebruikersinzendingen of uw gebruik van de Website in strijd met deze Voorwaarden inbreuk maakt op of misbruik maakt van deze Voorwaarden. de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of schendt de toepasselijke wetgeving en u zult ons vrijwaren voor alle schade tegen ons en voor redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die door ons zijn gemaakt in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure.
Inhoud op de Website
U begrijpt en erkent dat u, wanneer u de Website gebruikt, wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, waaronder inhoud die op de Website beschikbaar wordt gesteld door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere middelen (gezamenlijk “Inhoud van derden” ) en dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor inhoud van derden. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is of schade kan toebrengen aan uw computersystemen en, zonder de andere beperkingen van aansprakelijkheidsbepalingen hierin te beperken, gaat u ermee akkoord afstand te doen, en doet u hierbij afstand van , eventuele wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegen ons heeft.
Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden. Derde partijen behouden alle rechten op inhoud van derden en zijn verantwoordelijk voor het waar nodig beschermen van hun rechten.
U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het controleren van de Website op ongepaste inhoud of gedrag. Als we er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiezen om dergelijke inhoud te monitoren, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, zijn we niet verplicht om dergelijke inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) te wijzigen of te verwijderen, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).
Zonder de onderstaande bepalingen inzake aansprakelijkheidsbeperkingen en afwijzingen van garanties te beperken, wordt alle inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik aan u ter beschikking gesteld en mag u deze niet gebruiken de inhoud te kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor welk ander doel dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud.
U erkent dat wij, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving de publicatie, verwijdering of toegang tot enige inhoud kunnen weigeren.
Gebruikersgedrag
U verklaart en garandeert dat alle door u aan ons verstrekte informatie en inhoud accuraat en actueel is en dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om (i) akkoord te gaan met deze Voorwaarden, (ii) de Gebruikersinzendingen aan ons te verstrekken, en (iii) de handelingen verrichten die van u vereist zijn op grond van deze Voorwaarden.
U geeft ons hierbij uitdrukkelijk toestemming om al uw activiteiten op de Website te controleren, vast te leggen en te loggen.
Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website:
U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is door deze Voorwaarden;
U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving;
U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die ons blootstelt aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen en nalatigheden die optreden als gevolg van uw gebruik van de Website;
U gaat ermee akkoord dat al uw Gebruikersinzendingen uw eigendom zijn en dat u het recht en de bevoegdheid heeft om ze aan ons te verstrekken en er op of via de Website gebruik van te maken;
U stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, inclusief robots, crawlers of dataminingtools, om gegevens of inhoud van de website te downloaden, controleren of gebruiken;
U stemt ermee in om geen actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze technologie-infrastructuur oplegt of kan opleggen of anderszins buitensporige eisen daaraan stelt;
U stemt ermee in om niemand op of via de Website te “stalken” of anderszins lastig te vallen;
U stemt ermee in geen headers te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van de informatie die u verzendt te verhullen;
U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de Website of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website of de inhoud daarvan, niet uit te schakelen, te omzeilen of anderszins te verstoren;
U stemt ermee in om op de Website geen materiaal te plaatsen, te linken of anderszins beschikbaar te stellen dat softwarevirussen of computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen, beperken of controleren. apparatuur;
U stemt ermee in om de Website of enige Inhoud op geen enkele manier commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden;
U stemt ermee in de Website niet te “framen” of “spiegelen”; En
U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Website reverse-engineert.
Wij behouden ons het recht voor om passende actie te ondernemen tegen elke gebruiker voor ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk herstel en de beëindiging van het gebruik van de website door een gebruiker. Elk gebruik van de Website en onze computersystemen dat niet is toegestaan ​​door deze Voorwaarden is een overtreding van deze Voorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse strafrechtelijke en civiele wetten.
Naast de beëindiging van het gebruik van de Website, zal elke overtreding van deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen van dit Artikel 6, u onderwerpen aan een schadevergoeding van tienduizend dollar ($10,000) voor elke overtreding. In het geval dat uw overtreding resulteert in juridische stappen (tegen u of tegen ons door een partij) of fysieke of emotionele schade aan een partij, wordt u onderworpen aan een schadevergoeding van honderdvijftigduizend dollar ($150,000) voor elke overtreding. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een dergelijke schadeclaim of een deel daarvan overdragen aan een derde partij die door uw gedrag onrecht is aangedaan. Deze voorzieningen voor schadevergoeding vormen geen boete, maar zijn in plaats daarvan een poging van de partijen om redelijkerwijs vast te stellen hoeveel daadwerkelijke schade uit een dergelijke overtreding zou kunnen voortvloeien. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrag van deze schadevergoeding een minimum is en dat als de werkelijke schade groter is, u aansprakelijk bent voor het hogere bedrag. Als een rechtbank met een bevoegde jurisdictie oordeelt dat deze schadevergoeding in welke mate dan ook niet afdwingbaar is, dan zal de schadevergoeding alleen worden verlaagd in de mate die nodig is om afdwingbaar te zijn.
Diensten op de Website
U erkent dat de Website een zoekmachine en hulpmiddel voor algemene doeleinden is. Concreet, maar zonder beperking, biedt de Website u de mogelijkheid om op meerdere websites naar muziek te zoeken. Bovendien is de Website een hulpmiddel voor algemeen gebruik waarmee u audiobestanden van video’s en audio van elders op internet kunt downloaden. De Website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Wij moedigen, tolereren, aanzetten tot of staan ​​geen enkel gebruik van de Website toe dat in strijd is met welke wet dan ook.
We bewaren Gebruikersinzendingen niet langer dan een tijdelijke periode om gebruikers de kans te geven hun inhoud te downloaden.
Kosten
U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om kosten in rekening te brengen voor een of meer van onze diensten en om onze tarieven van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als wij op enig moment uw rechten om de Website te gebruiken beëindigen vanwege een schending van deze Voorwaarden, heeft u geen recht op restitutie van enig deel van uw kosten. In alle andere opzichten zijn dergelijke vergoedingen onderworpen aan aanvullende regels, bepalingen, voorwaarden of overeenkomsten die op de Website zijn geplaatst en/of zijn opgelegd door een verkoopagent of betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.
Privacybeleid
We hanteren een afzonderlijk privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook dat u instemt met het privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid op elk moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Website te plaatsen. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. Als u de Website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert, ongeacht of u ze daadwerkelijk heeft gelezen.
Auteursrechtclaims
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ten strengste verboden om het auteursrecht, het handelsmerk of andere eigendomsinformatierechten van welke partij dan ook te schenden. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen waarvan we vermoeden dat deze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we kunnen uw toegang tot de website beëindigen als u dergelijke inhoud indient.
HERHAAL HET INBREUKBELEID. ALS ONDERDEEL VAN ONS BELEID BIJ HERHAALDE INBREUK, WORDT VOOR ELKE GEBRUIKER VOOR WIE MATERIAAL WE DRIE TE GOEDERLOOF EN DOELTREFFENDE KLACHTEN ONTVANGEN BINNEN EEN AANEENLOPENDE PERIODE VAN ZES MAANDEN DE VERLENING TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE BEËINDIGD.
Hoewel we niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, voldoen we vrijwillig aan de Digital Millennium Copyright Act. Als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website, kunt u, overeenkomstig Titel 17, Sectie 512(c)(2) van de United States Code, contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].
Op alle meldingen die niet relevant voor ons zijn of die volgens de wet niet effectief zijn, wordt geen reactie of actie ondernomen. Een effectieve kennisgeving van beweerde inbreuk moet een schriftelijke mededeling aan onze agent zijn die in essentie het volgende omvat:
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld een URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe;
Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan, of, voor zoekresultaten, identificatie van de referentie of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal op de website of op internet kunnen lokaliseren;
Informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres;
Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door u, uw agent of de wet;
Een verklaring dat de gegevens in de melding juist zijn en dat u op straffe van meineed de eigenaar bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden van het werk waarop inbreuk wordt gemaakt; En
Een fysieke of elektronische handtekening van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger.
Als uw Gebruikersinzending of een zoekresultaat op uw website wordt verwijderd op grond van een melding van een beweerde schending van het auteursrecht, kunt u ons een tegenvordering sturen. Dit moet een schriftelijke mededeling zijn aan onze hierboven genoemde agent en naar tevredenheid van ons omvattende: het volgende:
Uw fysieke of elektronische handtekening;
Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd geblokkeerd;
Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van fouten of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de rechtbanken op het door u opgegeven adres, Anguilla en de locatie(s) waar de vermeende auteursrechteigenaar zich bevindt; En
Een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de vermeende auteursrechteigenaar of zijn vertegenwoordiger accepteert.
Wijziging van deze voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen door dergelijke gewijzigde Voorwaarden op de Website te plaatsen. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. U ERKENT DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL INHOUDEN, ONGEACHT OF U ZE DAADWERKELIJK HEBT GELEZEN.
Schadeloosstelling en vrijwaring
U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en claims en kosten van derden, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uit uw schending van deze Voorwaarden.
In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derde partijen, vrijwaart u ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers hierbij van claims, eisen en schade (daadwerkelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook of aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en/of de Website.
Afwijzing van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid
LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MAXIMUM MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MAAR NIET VERDER).
De Website kan links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk van ons zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie op websites van derden. Wij hebben niet het recht of de mogelijkheid om de inhoud van websites van derden te bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.
De Website wordt aangeboden ‘AS-IS’ en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. Wij wijzen in het bijzonder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, informatienauwkeurigheid, integratie, interoperabiliteit of rustig genot af. Wij wijzen alle garanties af voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de Websites. Sommige jurisdicties staan ​​de afwijzing van impliciete garanties niet toe. Daarom zijn in dergelijke rechtsgebieden sommige van de voorgaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing of beperkt voor zover ze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZONDER BEPERKING, DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT (i) UW GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, (ii) UW VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD VAN DE WEBSITE, (iii) DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, WIJZIGING OF VOLLEDIGE STOPZETTING VAN DE WEBSITE OF (iv) DE BEËINDIGING VAN DE DIENST DOOR ONS. DEZE BEPERKINGEN GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE OPGENOMEN DOOR ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND MET DE WEBSITE WORDEN ONTVANGEN OF GEADVERTEERD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN SOMMIGE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE. DAAROM ZIJN IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN SOMMIGE VAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U OF ZIJN BEPERKT.
WIJ GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL VERKREGEN VIA DE WEBSITE ZAL AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN, OF (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
ELKE INHOUD DIE VERKREGEN WORDT VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT VERKREGEN NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE INHOUD.
UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN VERHAALSMOGELIJKHEID IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE KLACHT IS DE BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES HOGER ZIJN DAN $100.
Juridische geschillen
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zijn deze Voorwaarden, evenals elke claim, rechtsvordering of geschil dat tussen u en ons kan ontstaan, onderworpen aan de wetten van Anguilla, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR U TEGEN ONS WORDT INGESTELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED IN EN DE EXCLUSIEVE PLAATS VAN DE RECHTBANKEN IN ANGUILLA ONDERWERPT EN INSTEMT. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR ONS TEGEN U WORDT INGEDIEND, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE PERSOONLIJKE RECHTSGEBIED IN EN DE PLAATS VAN DE RECHTBANKEN IN ANGUILLA EN OVERAL ANDERS WAAR U KAN WORDEN GEVONDEN. U doet hierbij afstand van elk recht om een ​​andere locatie te zoeken vanwege een ongepast of ongemakkelijk forum.
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U CLAIMS ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNT INDIENEN EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE ACTIE.
U stemt er hierbij mee in dat u, als onderdeel van de overweging voor deze voorwaarden, hierbij afstand doet van elk recht dat u heeft op een juryrechtspraak voor enig geschil tussen ons dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de Website. Deze bepaling zal afdwingbaar zijn, zelfs in het geval dat afstand wordt gedaan van arbitragebepalingen of andere bepalingen van deze sectie.
Algemene voorwaarden
Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons en mogen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.
Ons onvermogen om enige bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.
Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige en niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst. blijft van kracht.
Niets in dit document is bedoeld, en zal ook niet worden geacht, rechten of rechtsmiddelen aan derden te verlenen.
Deze Voorwaarden zijn door u niet overdraagbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar kunnen zonder beperking door ons worden toegewezen of overgedragen.
U stemt ermee in dat wij u mededelingen kunnen doen toekomen via e-mail, gewone post of berichten op de Website.
De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.
Zoals gebruikt in deze Voorwaarden is de term “inclusief” illustratief en niet beperkend.
Als deze overeenkomst wordt vertaald en uitgevoerd in een andere taal dan het Engels en er een conflict bestaat tussen de vertaling en de Engelse versie, zal de Engelse versie prevaleren.

Logo
Alle rechten voorbehouden © itkool.nl